1388/09/15
...

ما چند تن بودیم . چند پرنده . بال هایمان را تازه شسته بودیم . دریا بود و ساحل بود . از روی نور که رد شدیم کسی ما را شکار کرد ... چــِرک . 

و بعد گفت: کاش آن یک پرنده ی تنها کمی دیر آمده بود ... ( موسی عامری )


www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Mansour Vahdani. Make your own badge here.
آخرین عکس ها :