1388/05/27
به بهانه روز تولدم ۲۷ مرداد


چه لطیف است حس آغازی دوباره، و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آغاز تنفس... و چه اندازه عجیب است ، روز ابتدای بودن! و چه اندازه شیرین است امروز...


www.flickr.com
This is a Flickr badge showing public photos and videos from Mansour Vahdani. Make your own badge here.
آخرین عکس ها :